Idéer och material för läraren

På den här sidan hittar du fritt tillgängliga färdiga uppgifter. Nedan hittar du uppgifterna med instruktioner och nödvändigt utskrivbart material. De som är markerade med en asterisk (*) är också lätta att implementera i distansundervisning.

1. Omvänt klassrum / hemuppgift *

En självständig informationssökningsuppgift i omvänt klassrum. Viktigt med uppgiften är en gemensam diskussion om inlärningstemat. Uppgiften kan lösas på timmen eller hemma.

MÅLSÄTTNING

Eleven förstår huvudlinjerna i händelserna under den givna tidsaxeln och kan söka svar och diskutera dem.

UPPGIFT

Läraren ger till hemuppgift den utvalda tidsperiodens material. Eleven bekantar sig hemma med materialet i omvänt klassrum samt löser uppgifterna.

MATERIAL

Lärarens material (pdf -länk)

Alternativ 1:

Läraren kan t.ex. lotta ut en tidsperiod för varje elev med uppgifter. Uppgifterna kan klickas fram nederst på varje sida.

Uppgifterna kan granskas tillsammans på följande timme i tidsordning.

Alternativ 2:

Eleverna bekantar sig självständigt med samma material varefter ämnet granskas tillsammans.

Tips: Efter denna uppgift har eleverna en god grund att lösa de övriga uppgifterna i materialet.

2. Forskarseminarium *

I uppgiften lever sig eleven in i forskarens roll ensam eller i en forskargrupp och bekantar sig med källor. Under uppgiften söker man efter information och diskuterar den. Diskussionen ger eleven en möjlighet att förstå hur händelserna hänger ihop.

MÅLSÄTTNING

Eleven bekantar sig med källforskning självständigt eller i grupp. Eleven lär därtill att berätta till andra vad hen har lärt sig och vilka samband hen har upptäckt.

UPPGIFT

I uppgiften söker eleven/gruppen mångsidig information med hjälp av olika källor. Informationen struktureras och skrivs upp med hjälp av ledande frågor. I forskarseminariet berättar eleverna till andra om sina fynd och de diskuteras.

MATERIAL

Anteckningsmaterial
Lärarens material (pdf)

Eleverna/grupperna tilldelas ämnen och tips för informationssökningen. Eleverna söker mångsidig information och gör anteckningar. När man är färdig samlar sig experterna till historieseminariet om

Ålands historia. För seminariet är det skäl att reservera en egen timme. Alternativt kan uppgiften lösas hemma, i omvänt klassrum.

Klassrummet skall ordnas så att den lämpar sig till seminariearbete, så att alla ser varandra. Läraren kan fungera som moderator. Efter att läraren inlett seminariet presenterar varje deltagare kort sig och sitt forskningsområde. Därefter presenteras varje tema i kronologisk ordning och man fördjupar sig i dem.

Läraren kan dela ut talturer även med hjälp av frågor. Experteleverna svarar på frågorna och de kan även ställa frågor till andra experter. Seminariet avslutas med en gemensam sammanfattning av allt man lärt sig.

3. Skapande av tidsaxel *

I uppgiften kombineras enskilda händelser till en större helhet. Eleverna söker information och diskuterar tillsammans dess betydelse. Uppgiften lär eleven att uppmärksamma händelseförlopp och förstå enskilda händelsers betydelse för utvecklingen.

MÅLSÄTTNING

Eleven utvecklar sina färdigheter i informationssökning och samverka. Eleven lär också att upptäcka och förstå utvecklingsförlopp, som är kopplade till varandra och som påverkar nutiden.

UPPGIFT

Eleverna söker uppgifter om enskilda fall, personer eller händelser i källorna på tidsaxeln (nivå 1). Tidsaxeln studeras tillsammans från historiska händelser till nutiden så att eleverna berättar vad de kommit fram till.

MATERIAL

Lärarens material (pdf)

 

Läraren skapar en tidsaxel på tavlan/väggen/pekskärm så att eleven kan komplettera den med sina uppgifter.

Nivå 1: Eleverna tilldelas teman för informationssökningsuppgiften. Man kan söka information om en eller flera teman, men det lönar sig att mångsidigt bekanta sig med de olika källorna. Eleven fyller informationen på rätt tidpunkt på tidsaxeln. Eleven kan även ge en kort presentation när läraren frågar.

När alla uppgifter finns på tidsaxeln går man vidare till nivå 2.

Nivå 2: När informationen har samlats diskuteras den. Läraren gör ledande frågor hur de enskilda händelserna hänger ihop med varandra och lär ut centrala orsak-verkan -förbindelser.

4. Bildanalys *

I denna uppgift fokuserar man sig i analysen av historiskt material med hjälp av en utvald bild/handling. Uppgiften kan lösas ensam, i par eller i grupp.

MÅLSÄTTNING

Eleven lär sig att i detalj analysera bilder och historiska dokument. Grupparbetet lär eleven att utveckla sina samarbetsfärdigheter.

UPPGIFT

Eleverna bekantar sig med en utvald bild/ett dokument med hjälp av bildanalys. Uppgiften kan genomföras exempelvis med hjälp av thinglink-sidan.

MATERIAL

https://www.thinglink.com/

Lärarens material (pdf)

Läraren delar eleverna i par/grupper och ger alla en historiskt intressant bild de skall analysera.

Eleverna bekantar sig med bilden och söker bakgrundsuppgifter med hjälp av bildanalysen. Eleven/gruppen skapar exempelvis med thinglink en detaljerad presentation av bilden.

Presentationerna diskuteras gemensamt. Läraren kompletterar uppgifterna.

5. Tidningsredaktion

I denna arbetsuppgift studerar eleverna historiska händelserna ur olika synpunkter och producerar information för ett gemensamt mål. Eleverna använder sin fantasi och historisk empati.

MÅLSÄTTNING

Eleverna arbetar självständigt med sina egna uppgifter för det gemensamma målet.

UPPGIFT

Eleverna redigerar i olika roller självständigt eller i par en tidning om Åland. På basen av källorna skrivs och illustreras en artikel.

MATERIAL

Anteckningsmaterial.

Kartong, lim, färgpennor.

Lärarens material (pdf-länk)

Läraren bestämmer temat för tidningen: det kan vara en historia som bygger på hela Åland 100 -webbmaterial eller en bestämd tid. Klassen bestämmer vilket namn tidningen har.

Eleverna väljer sina roller: chefredaktör, reportrar, sakkunniga (politik, natur, näringsliv, kultur, intervjuer av personer, historia) och skribenter för allmänhetens spalt. Man kan också göra bildreportage, som med hjälp av en ritad bildserie berättar om något specifikt tema.

Uppgiften kan lösas i par eller självständigt. Eleverna skriver och illustrerar en artikel om valt tema. Tidningssidorna kan fästas t. ex. på skolans väggar så att alla kan se slutresultatet.

6. Pussel -paruppgift / grupparbete

Eleverna gör informationssökning i par. Paren diskuterar med varandra om sina forskningsteman och ökar sin kunskap om Ålands historia med hjälp av dialog.

MÅLSÄTTNING

Eleven ska lära sig mera om Ålands historia med hjälp av ett utdelat ämne och kunskapen fördjupas med diskussion. Eleverna samarbetar och delar sin kunskap med hjälp av dialog.

UPPGIFT

Eleverna studerar sitt material med sin partner i enlighet med arbetsuppgiften. Efter informationssökningen slås två grupper ihop och man diskuterar informationen och kompletterar frågelistan.

MATERIAL

Elevens frågor (pdf)

Lärarens material (pdf)

Läraren ger varje par/grupp en frågelista. Varje grupp får samma lista på frågor.

Paren söker enligt arbetsfördelningen information och gör anteckningar. När uppgifterna har lösts, slås två par som arbetat med olika frågor ihop och varje par berättar vad de har kommit fram till. Svaren diskuteras och det andra paret skriver upp vad de övriga har gjort.

Därefter sammanslås fyra par som presenterar sina uppgifter och de andra kompletterar sina svar.

Uppgiften avslutas med en gemensam repetition av teman i kronologisk ordning.

7. Grupparbete i samråd *

Gruppens medlemmar har ett positivt ansvar för att arbetet framskrider när man samarbetar. I uppgiften ingår såväl utvärdering av hur man själv arbetat som hur samarbetet i gruppen fungerat.

MÅLSÄTTNING

Eleven lär sig att söka information, strukturera den och dela det med andra. Eleven lär sig att även utvärdera sig själv.

UPPGIFT

Grupperna forskar i källorna för att finna svar på frågorna. Grupperna delas sedan upp i expertgrupper för att skriva, berätta och diskutera med andra om forskningsresultaten i sin egen grupp.

MATERIAL

Lärarens material (pdf -länk)

FAS 1. Utdelning av uppgift åt grupperna och forskning.

Eleverna delas i grupper, vilka alla får en egen tidsperiod att studera. Eleverna får en frågelista, som styr informationssökningen. Eleverna skall söka mångsidig information om sitt ansvarsområde.

(Alternativt: Gruppen får även utvärderingsblanketten och en elev skall ha huvudansvar för dess ifyllande.) Gruppen fyller i frågeblanketten och diskuterar temat.

FAS 2: Eleverna flyttar sig till expertgrupper.

Gruppmedlemmarna fördelar sig på olika expertgrupper, dvs. det bildas nya grupper. I expertgrupperna diskuteras de olika gruppernas forskningsresultat och skrivs rapporter om vad andra gruppers medlemmar kommit fram till.

FAS 3. Den ursprungliga gruppen samlas igen.

Man återvänder till den ursprungliga gruppen och alla rapporterar om de uppgifter de fått i sin expertgrupp och gör kompletteringar. Gruppen fortsätter att fylla i utvärderingsblanketten.

FAS 4. Sammanfattning.

Gruppen sammanfattar kort och koncist allt vad man lärt sig. (Alternativt: Gruppens sammanfattning kan presenteras t. ex. som kort drama eller pantomim.) Avslutningsvis en diskussion om samarbetet och genomgång av alla sammanfattningar.

 

8. Nyhet: Kamera-pennan -pedagogik

Uppgiften som innehåller drama och inlevelse lär eleverna att tillämpa den kunskap de sökt efter samt använda fantasin. Kan genomföras gärna under en dubbeltimme.

MÅLSÄTTNING

Elevgrupperna skriver och filmar ett kort dokument. Uppgiften främjar elevernas färdigheter att söka, strukturera, skapa och tillämpa information, samarbetsfärdigheter och inlevelseförmåga.

UPPGIFT

Eleverna söker information om det givna temat, planerar en video och fördelar arbetet mellan sig. Videon kan vara en dokumentär, drama eller en intervju i utbildningssyfte. Planeringen skissas på ett skilt manuskort före man börjar filma.

MATERIAL

Filmapparat (bildhanteringsprogram)

Lärarens anvisningar (pdf)

Manuskort (modell, pdf)

Läraren bildar grupperna, delar ut ämnen och manuskorten. Varje grupp bekantar sig med innehållet i sitt ämne och besluter hurdan stilart den väljer.

En detaljerad plan skissas på manuskort. På den skrivs alla viktiga fakta om det egna ämnet.

Grupperna filmar en kort video och den klipps vid behov. När filmerna är färdiga tittar alla på dem i tidsordning. Under ledning av läraren binder man innehållet av filmerna till sin historiska kontext.

9. Lär dig att lära

I den självständiga uppgiften lär eleven att självständigt bekanta sig med Ålands historia och lär sig olika sätt att strukturera kunskap.

MÅLSÄTTNING

I läs- och skrivövningen bekantar sig eleven med Ålands historia och lär sig samtidigt att använda verktyg som stöder inlärningen.

UPPGIFT

Eleverna läser och skriver självständigt svaren på frågorna som berör en tidsperiod i Ålands historia. Uppgiften lär hur man strukturerar information.

MATERIAL

En utskrift av materialet som skall läsas
Penna, papper

Läraren delar ut texter som printats ut från Åland 100 -sidorna och konceptpapper. Eleven behöver en penna för att skriva och understrecka.

Uppgiften kan lösas även utan utskrifter. Eleven antecknar, listar upp saker och ritar associationskartor under läsningen. Anteckningarna behövs för skrivuppgiften.

Eleven läser och skriver enligt anvisningarna.

Anvisningar för skrivuppgiften:

 • Presentera huvudsakerna i texten (dvs. vad handlar texten om som helhet)
 • Sammanfatta det enligt din mening viktigaste innehållet i texten som berör Ålands självstyrelsehistoria.
 • Komplettera med egna funderingar eller tankar som texten väcker hos dig.
 • Textens längd minst en sida.

TILLÄGGSANVISNING:

 • Läs ett stycke i gången, koncentrera dig
 • Understrecka viktiga saker
 • Markera och gör anteckningar
  • du kan använda dem i skrivuppgiften

Uppsatserna returneras till läraren för korrigering. Uppsatserna kan användas i diskussionen om Ålands historia.

10. Projektarbete

Elevgrupperna planerar tillsammans arbetsstrategin och genomför samarbetet enligt den valda strategin.

MÅLSÄTTNING

Eleverna planerar tillsammans hur de arbetar och hur de enligt den valda arbetsstrategin strukturerar vad de har lärt sig och vilken slags presentation de håller.

UPPGIFT

Elevgrupperna planerar arbetsskedena i projektarbetet och genomför sin plan. Slutresultatet är ett kunskapspaket om Ålands historia som uppstår genom de olika arbetsskeden i projekten.

MATERIAL

Anteckningsredskap

Kartong, pennor

Protokoll (pdf)

Frågor för undergrupperna (pdf) (ej obligatoriskt att printa ut)

Läraren delar klassen i tre projektgrupper och varje grupp arbetar med en del av Åland 100 -sidorna. (Grupp 1: åren 1917, 1918 och 1919. Grupp 2: Åren 1920, 1921–22 och 1923–44 osv.). Bland deltagarna i varje grupp väljs ordförande och sekreterare som även deltar i gruppens arbete.

 1. mötet: Ordföranden delar gruppen i undergrupper, som får arbeta med skilda tidsperioder, t. ex. år 1917. Sekreteraren antecknar resultaten. Gruppen kommer själv överens om när följande möte hålls.
 2. mötet: Undergrupperna presenterar huvuddragen av sina resultat. Man väljer ut de viktigaste resultaten.
 • Man skissar en tidsaxel där de viktigaste resultaten placeras.
 • I varje grupp väljs de som ritar/illustrerar tidsaxeln, vilka som skriver och vilka som håller föredrag.
 • Grupperna slutför sina projekt och de förenas med de övriga gruppernas projektresultat.
 • Projektet presenteras inför hela klassen

11. Grupparbete: Föredrag

Eleverna arbetar i grupp, fördelar uppgifterna med varandra och svarar på de givna frågorna samt presenterar muntligt till klassen sitt heltäckande infopaket.

MÅLSÄTTNING

Eleverna arbetar i grupp för en gemensam målsättning. Uppgifterna fördelas mellan gruppmedlemmarna och svaren formuleras så att de kan presenteras muntligt.

UPPGIFT

Eleverna i gruppen fördelar uppgifterna mellan sig och söker svar på frågelistans frågor. Svaren komprimeras till en muntlig presentation som presenteras åt hela klassen med hjälp av frågelistan.

MATERIAL

Anteckningsredskap
Lärarens material (pdf)
Frågeblankett (pdf)

Eleverna delas upp i åtta grupper och varje grupp tilldelas en tidsperiod i Ålands historia från Åland 100 -sidan.

Varje grupp får en frågeblankett. Gruppen fördelar frågorna med varandra och skriver svaren på ett skilt papper. Gruppmedlemmarna hjälper varandra. Fokusera på svarens språk och formuleringar: de formar ett föredrag så svaren skall vara därmed fullständiga och hela meningar.

12. Uppgifter för två dagar *

Under den första dagen får eleverna en översiktsbild av självstyrelsens historia och i den självständiga uppgiften använder de sin fantasi och ritar en serie. Hemläxan fördjupar elevens kunskap i enlighet med det omvända klassrummets metod.   Under den andra dagen utvecklas kunskapen när eleverna samarbetar.

MÅLSÄTTNING

Eleverna får en uppfattning om huvuddragen av krisåren på Åland och studerar de olika tidsperioderna mera ingående såväl självständigt som kreativt. Under den andra dagen fördjupas förståelsen med hjälp av grupparbetet.

UPPGIFT

Under den första dagen får eleven en översiktlig bild av temat och använder sin fantasi när hen ritar en serie. Hemuppgiften fördjupar förståelsen av historiska händelser. Under den andra dagen bearbetas informationen på olika sätt när eleverna samarbetar.

MATERIAL

Papper och penna
Lärarens anvisningar (pdf)
Blankett för samarbetet (pdf)

Dag 1: Läraren undervisar huvuddragen i Ålands självstyrelsehistoria så att eleverna får en översiktsbild av händelserna. Den historiska utvecklingen kan åskådliggöras med en tidsaxel på vilken serierna fästs, om man så vill.

Läraren instruerar eleverna att använda Åland 100 -webbsidan självständigt. En serie rits på basen av vad man lärt sig.

Hemuppgift: Eleven löser uppgifterna (alla eller en del) som berör en viss tidsperiod. För varje tidsperiod finns uppgifterna nederst på webbsidan.

Dag 2: I början av lektionen repeteras med hjälp av hemuppgiften den första lektionens lärdomar. Därefter indelas klassen i fyra grupper.

Varje grupp skall studera en tidsperiod:

Grupp 1: Åren 1917–1918

Grupp 2: Åren 1919–1920

Grupp 3: Åren 1921–1944

Grupp 4: Åren 1945–1980à

Varje elev får en blankett. I gruppen fördelas uppgifterna, svaren diskuteras och blanketten fylls i. När man är färdig bildas expertgrupper:

 • I varje expertgrupp skall ingå medlemmar från varje grupp.

I expertgruppen berättar de olika gruppernas medlemmar vad de kommit fram till och alla punkter på blanketten fylls i.

Slutligen återvänder man till sin grupp för att diskutera om expertgruppens arbete. Gruppen sammanfattar vad man lärt sig med hjälp av drama eller pantomim. Samarbetet utvärderas under slutdiskussionen.

Skip to content