100 år av Ålands självstyrelse

Välkommen att ta del av den webbsida som sammanställts med anledning av jubileumsåret för Ålands självstyrelse. Den 24 juni 2021 fyllde Ålands självstyrelse jämnt 100 år i internationellt fastställd form. För att uppmärksamma jubileet har Riksarkivet, statsrådets kansli och utrikesministeriet producerat detta webbmaterial med information om Ålands historia, självstyrelse, kultur och det svenska språket med tanke på skolorna och den stora allmänheten. Webbsidan är interaktiv.

Händelserna år för år

1917

Någon nämnvärd separatism förekom inte på Åland före år 1917. Ögruppens internationella ställning var etablerad, eftersom den förklarats obefäst på basis av ett internationellt avtal från 1856.

Läs mer »


1918

Vid tiden för det finska inbördeskrigets utbrott tävlade flera aktörer om det militära herraväldet över öarna. Där var den ryska militären fortfarande talrik, och fylld av en revolutionär anda som ansågs som en fara för invånarna.

Läs mer »


1919

Tysklands sammanbrott aktiverade ålänningarna och Sverige. För deras del var läget betydligt bättre än förut, eftersom man nu kunde åberopa den paroll som varit det uttalade målet för världskrigets…

Läs mer »


1920

Inför år 1920 hade Finland fört en framgångsrik försvarsstrid såtillvida att Ålandsfrågan inte togs upp till behandling under fredskonferensen. Å andra sidan hindrade strävandena att vinna västmakternas förtroende och att bli medlem av Nationernas Förbund samt den fortsatta osäkerheten…

Läs mer »


1921–1922

Nationernas Förbund behandlade frågan ur såväl juridisk som politisk synvinkel. Förbundet tillsatte en juristkommission som fick i uppdrag att definiera öarnas juridiska ställning och samtidigt utreda om det handlade om en intern finländsk angelägenhet eller en fråga som…

Läs mer »


1922–1944

Den vidsträckta självstyrelse som Nationernas Förbund förpliktat Finland att bevilja var inte vad man på Åland önskat, men den började energiskt tillämpas: vid de första åländska valen 8.5.1922 valdes 30 landstingsledamöter, vilka valde Julius Sundblom till talman för landstinget.

Läs mer »


1944–1980

Efter fortsättningskriget befann sig landskapet Åland i ett korstryck mellan olika intressen. Finlands förhandlingsdelegation hade i Moskva till och med övervägt att erbjuda Sovjetunionen Åland som arrendeområde i stället för det krävda Porkala med omnejd.

Läs mer »

1980-talet

Finlands politiska ledning förhöll sig också på 1980-talet välvilligt till de åländska politikernas strävan att framhäva Ålands separata karaktär; landskapet erhöll sålunda 1984 sina egna frimärken. Under beredningen av en ny självstyrelselag på 1980-talet framhöll man från åländsk sida att landskapets näringsliv avvek från det övriga Finlands och att beskattningsrätten därför borde övertas av Åland.

Läs mer »

Lärarmaterial

I lärarens material hittar du tydliga planer för lektionerna. Ålands webbplats 100 fungerar som en nyckelkälla för uppdragen, men i instruktionerna för uppdragen hittar du allt annat nödvändigt material samt tips för att hitta mer information. Du får använda dem som sådana eller endast delvis där det är tillämpligt.

Se lärarens material »

Skip to content