Ideoita ja materiaaleja opettajalle

Tältä sivulta löydät vapaasti käytettävissä olevia valmiita tehtäviä. Alta löydät tehtäväkokonaisuudet ohjeineen ja niissä tarvittavat tulostettavat materiaalit. Tähdellä (*) merkityt on helppo toteuttaa myös etäopetuksessa.

1. Kotitehtävä / tiedonhaku *

Itsenäinen tiedonhakutehtävä käänteisellä opetusmenetelmällä. Tehtävä sopii tunnilla tai kotona tehtäväksi. Aika-rajaus valinnan mukaan. Opettaja voi jakaa oppilaille tarkastelun kohteeksi vaihtoehtoisesti myös eri ajanjaksot.

Tavoite

Oppilas tutustuu annettuun aiheeseen ja osaa etsiä vastauksia kysymyksiin (esim. vuosi 1917). Oppilas ymmärtää pääpiirteet annetun aikajanan tapahtumista, ja osaa kertoa niistä kysyttäessä.

Tehtävä

Opettaja antaa kotitehtäväksi materiaalista valitun aikajanan aineiston. Oppilas tutustuu kotona ohjeistettuun aineistoon käänteisen opetusmetodin mukaisesti.

Tarvikkeet

Ahvenanmaa100-verkkoaineiston tiedot ja sivuille upotetut kysymykset.

Opettajan materiaali (pdf)

Alustuksena johdatellaan aiheeseen, esimerkiksi kysymällä, kuka on käynyt Ahvenanmaalla, tai tutustumalla Bomarsundin linnoitukseen. Opettaja voi myös kertoa lyhyen tiivistyksen Ahvenanmaan vaiheista.

Vaihtoehto 1:

Kaikki luokan oppilaat tutustuvat itsenäisesti samaan aineistoon. Aihe-alue käydään läpi yhdessä.

Vaihtoehto 2:

Opettaja jakaa kotitehtävät niin, että oppilaalla on yksi aikajänne vastuualueenaan. Opettaja voi esim. arpoa jokaiselle ajanjakson.

Tehtävät käydään seuraavalla tunnilla läpi yhdessä edeten aikajärjestyksessä.

 

Vinkki: Tämän tehtävän jälkeen oppilailla on hyvä pohja edetä aineistosta löytyviin muihin tehtäviin.

 

2. Tutkijaseminaari *

Tehtävässä oppilas eläytyy tutkijan rooliin omassa erityisessä aiheessaan. Tehtävään sisältyy lähteisiin tutustumista itsenäisesti. Tehtävän edetessä tietoa esitetään ja käsitellään keskustelemalla siitä. Keskustelun myötä oppilaalla on mahdollisuus oppia asioiden keskinäisiä suhteita.

Tavoite

Oppilas tutustuu lähteiden tutkimukseen itsenäisesti tai yhdessä ryhmän kanssa. Oppilas osaa lisäksi kertoa oppimastaan muille, ja oppii näkemään asioiden välisiä yhteyksiä.

Tehtävä

Tehtävässä oppilas/ryhmä etsii monipuolisesti tietoa erilasiin lähteisiin tutustumalla (aiheita ja vinkkejä opettajan materiaaleissa). Tietoa jäsennetään ja kirjataan ylös apukysymysten avulla. Tutkijaseminaarissa oppilaat kertovat muille löydöksistään, ja niistä keskustellaan yhdessä.

Tarvikkeet

Opettajan materiaali (pdf)
Muistiinpanovälineet

Oppilaille / ryhmille jaetaan aiheet ja tiedonhakun vinkit. Oppilaat etsivät monipuolisesti aiheeseen muistiinpanoja tehden. Tiedonhaun valmistuttua asiantuntijat kokoontuvat Ahvenanmaata koskevan historian seminaariin. Seminaarille on hyvä varata oma oppitunti. Vaihtoehtona on tehdä tutkimus käänteisenä oppimistehtävänä kotona.

Luokkahuone on järjestelty seminaarityöskentelyyn sopivaksi siten, että kaikki näkevät toisensa. Opettajan rooli on toimia puheenjohtajana. Opettajan aloituksen jälkeen jokainen asiantuntija esittelee aluksi itsensä ja tutkimuskohteensa lyhyesti. Sitten aiheet käydään läpi aikajärjestyksessä ja perusteellisesti.

Opettaja voi jakaa puheenvuoroja myös kysymysten avulla. Asiantuntija-oppilaat vastaavat kysymyksiin, ja voivat myös itse esittää kysymyksiä muille asiantuntijoille. Seminaarin päätteeksi tehdään yhteinen yhteenveto kaikesta opitusta.

3. Rakennetaan aikajana *

Oppilaat hakevat tietoa ja pohtivat yhdessä niiden merkityksiä. Tehtävä opettaa oppilasta havaitsemaan kehityskulkuja, ja yksityiskohtien merkityksiä tapahtumien kulussa.

Tavoite

Oppilas harjaannuttaa tiedon etsimisen ja vuorovaikutustaitojaan. Oppilas myös oppii havaitsemaan ja ymmärtämään kehityskulkuja, jotka liittyvät toisiinsa ja joilla on vaikutusta nykyhetkeen.

Tehtävä

Oppilaat etsivät lähteistä yksittäisiä tapauksia, henkilöitä tai tapahtumia aikajanalle.
Aikajanaa tarkastellaan yhdessä edeten historiallisien tapahtumien myötä kohti nykyisyyttä.

Tarvikkeet

Opettajan materiaali (pdf)

Opettaja rakentaa aikajanan taululle/seinälle/sähköiselle alustalle siten että oppilas voi lisätä sinne tutkimiaan tietoja.

Taso 1: Oppilaille jaetaan tiedonhakutehtäväksi aiheita. Hakea voi yhden tai useamman aiheen, mutta lähteisiin kannattaa tutustua monipuolisesti. Oppilas lisää löydetyt tiedot aikajanalle sen ajankohtaan. Oppilas voi myös lyhyesti kertoa sen muille opettajan kysyessä.
Näin kaikki työt saadaan aikajanalle, josta siirrytään tasolle 2.

Taso 2: Kun löydökset on kerätty, keskustellaan niistä. Opettaja kyselee ohjaavin kysymyksin yksittäisten tapausten liittymisestä toisiinsa ja tuo näkyväksi keskeisiä syy-seuraussuhteita.

4. Analysoidaan kuvaa / dokumenttia *

Tässä tehtävässä paneudutaan historiallisen aineiston analyysiin keskittymällä kuvaan / dokumenttiin. Tehtävä on mahdollista toteuttaa yksin, pareittain tai ryhmässä.

Tavoite

Oppilas tutustuu yksityiskohtaisesti historialliseen dokumenttiin, ja osaa analysoida kuvaa. Ryhmätyöskentelyssä oppilas harjoittelee yhdessä työskentelyn taitojaan.

Tehtävä

Oppilasryhmät tutustuvat valikoituun kuvaan / dokumenttiin kuva-analyysin keinoin. Tehtävä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi thinglink-sivuston avulla.

Tarvikkeet

https://www.thinglink.com/

Opettajan materiaali (pdf)

Opettaja jakaa oppilat pareihin /ryhmiin, ja antaa jokaiselle tulkittavaksi historiallisesti kiinnostavan kuvan.

Opilaat tutustuvat kuvaan taustatietoja etsimällä, ja kuva-analyysin avulla. Ryhmä rakentaa kuvasta esimerkiksi thinglinkin avulla yksityiskohtaisen esityksen.

 

Esitykset käydään yhdessä läpi keskustellen. Opettaja paikkaa ja täydentää tietoja.

 

5. Sanomalehden toimitus *

Toiminnallisessa tehtävässä oppilaat tarkastelevat historian tapahtumia eri näkökulmista, ja tuottavat eri tasoisesti tietoa yhteisen päämäärän vuoksi. Oppilaat pääsevät myös käyttämään mielikuvitusta ja historiallista empatiaa.

Tavoite

Oppilaat toimivat omien tehtäviensä parissa yhteisen sanomalehti-numeron eteen.

Tehtävä

Oppilaat rakentavat jokainen eri roolissaan yhteistä päämäärää, valmista sanomalehteä. Opettaja voi laittaa roolit jaolle niin, että oppilaat valitsevat omansa kiinnostuksensa mukaan. Lähteitä tarkastelemalla oppilas kirjoittaa lehteen oman artikkelinsa. Jokainen tekee oman roolinsa mukaisen työn. Työt asetellaan lehden muotoon paperipohjalle, joka voidaan ripustaa esille esimerkiksi koulun käytävälle.

Tarvikkeet

Opettajan materiaali (pdf)

Muistiinpanovälineet

Kartonkia, liimaa, värikyniä

Opettaja määrittelee lehden teeman: se voi olla historiikki, jossa aineistona voi olla koko Ahvenanmaa100-sivun materiaali tai rajattu aika. Luokka sopii lehdelle nimen.

Oppilaat ottavat roolin: päätoimittaja, reportterit, erityisasiantuntijat (politiikka, luonto, elinkeino, kulttuuri, henkilöhaastattelut, historiikit) ja mielipidekirjoitusten kirjoittajat. Mukana voi olla myös kuvareportaasi, jossa jotakin erityisiä kuvataan piirtämällä usean kuvan sarja.

Tehtävä voidaan tehdä työpareittain tai itsenäisesti. Oppilaat kirjoittavat ja kuvittavat tutkimastaan aiheesta jutun. Artikkelit kootaan esim. koulun käytävälle näytteille usean sivun lehtimäiseen asetelmaan.

6. Palapeli -parityö *

Oppilaat työskentelevät pareittain tiedonhaun parissa. Parit keskustelevat keskenään omista tutkimuksistaan ja kartuttavat Ahvenanmaahan liittyvää historian tietoutta dialogin avulla.

Tavoite

Oppilas oppii tutkimalla annettua aihetta, ja tieto syvenee siitä keskusteltaessa. Oppilaat tekevät yhteistyötä ja dialogin avulla jakavat tietoa toisille.

Tehtävä

Oppilaat tutkivat aineistoa ryhmässään tehtävänannon näkökulmasta. Tiedonhaun jälkeen kaksi ryhmää yhdistyy, ja tiedot jaetaan keskustellen ja kysymyspaperia täydentäen.

Tarvikkeet

Opettajan materiaali (pdf)

Opettaja jakaa jokaiselle parille/ryhmälle kysymyslomakkeen. Jokaisella ryhmällä on sama lomake.

Ryhmä tekevät työnjaon mukaan tiedonetsintää ja kirjaamista. Kun tehtävä on tehty, kaksi eri aiheista tehtävää tehnyt ryhmä yhdistyy, ja kertoo dialogin keinoin omasta aiheestaan tekemänsä löydökset.

Toinen pari kirjaa ylös kuulemaansa.

Seuraavaksi neljä ryhmää yhdistyy. Ryhmät esittelevät tietonsa, ja kuuntelijat täydentävät lomakkeensa puuttuvin osin.

Lopuksi aiheet käydään aikajärjestyksessä kertaamalla läpi yhdessä.

7. Yhteistoiminnallinen ryhmätyö

Yhteistoiminnallisessa työskentelyssä ryhmän jäsenillä on positiivinen vastuu työn etenemisestä.

Tavoite

Oppilas oppii tiedon etsintää, jäsentämistä ja jakamista vuorovaikutuksen keinoin. Oppilas oppii myös arvioimaan omaa työskentelyään.

Tehtävä

Kotiryhmät tutkivat lähteitä vastatakseen kysymyksiin. Ryhmät jakaantuvat asiantuntijaryhmiin jakamaan kotiryhmien tutkimustulokset keskustellen ja kirjoittaen.

Tarvikkeet

Opettajan materiaali (pdf)

VAIHE 1. Tehtävien jakaminen kotiryhmiin ja tutkimus.

Oppilaat jaetaan kotiryhmiin, joista jokaisella oma aikakausi. Oppilaille jaetaan kysymyslomake, joka ohjaa tiedonhankintaa. Oppilaiden on selvitettävä monipuolisesti oman vastuualueensa tiedot.

(Vaihtoehtoinen: Ryhmille jaetaan myös työskentelyn arviointilomake, yksi jäsen on päävastuussa sen täyttämisestä.)

 

VAIHE 2: Oppilaat siirtyvät asiantuntijaryhmiin.

Ryhmän jäsenet lähtevät toiseen ryhmään. Uudet ryhmät muodostuvat eri asiantuntijaryhmien jäsenistä. Ryhmissä keskustellen jaetaan tiedot kotiryhmän tutkimuksista muille. Ryhmissä kirjataan ylös raportit muista tutkimuksista.

 

VAIHE 3. Oma kotiryhmä kokoontuu uudelleen.

Palataan omaan kotiryhmään, jossa jokainen jakaa saadun tiedon tarvittaessa täydentäen. Ryhmänä täydennetään työskentelyn arviointilomaketta.

 

VAIHE 4. Lopuksi yhteenveto.

Ryhmässä pohditaan tiivistetty ja täydennetty yhteenveto kaikesta opitusta. (Vaihtoehtoinen: Ryhmän tiivistys voidaan esittää esim. pienen draaman tai pantomiimin keinoin.) Yhteinen keskustelu työskentelystä ja yhteenvetojen purku.

 

8. Uutinen: Kamerakynä-pedagogiikkaa

Draamaa ja eläytymistä sisältävä tehtävä ohjeistaa oppilaat soveltamaan etsimäänsä tietoa ja mielikuvitusta. Tehtävä herättää historiallista empatiaa ja saa luokan tekemään töitä yhteisen tavoitteen eteen. Sopii toteutettavaksi parhaiten tupla-tunnilla.

Tavoite

Oppilasryhmät suunnittelevat ja kuvaavat lyhyen dokumentin. Tehtävässä oppilaat kartuttavat tiedon etsimisen, jäsentämisen, muodostamisen ja soveltamisen taitojaan, yhteistyötaitojaan sekä eläytymistä.

Tehtävä

Aiheen mukaisesti oppilasryhmät hakevat tietoa, suunnittelevat videon ja tekevät työnjaon. Video voi olla dokumentaarinen, dramatisoitu tai opetustyyppinen haastattelu, mutta se suunnitellaan erilliselle käsikirjoituskortille ennen kuvaamista.

Tarvikkeet

Kuvausväline (muokkausohjelma)

Käsikirjoituskortti (pdf)

Opettaja jakaa ryhmät, aiheet ja käsikirjoituskortit. Jokainen ryhmä tutustuu oman aiheensa sisältöihin ja päättää tyylilajinsa.

Suunnitelma kirjataan yksityiskohtaisesti käsikirjoituskortille, josta käy ilmi kaikkein merkityksellisimmät asiat omasta aiheesta.

Lyhyt video kuvataan, ja se tarvittaessa leikataan. Kun videot ovat valmiit, ne katsotaan yhdessä aikajärjestyksessä. Opettaja-johtoisesti videoiden sisällöt sidotaan historialliseen kontekstiinsa.

9. Opi oppimaan *

Itsenäisessä tehtävässä oppilas tutustuu Ahvenanmaan historiaan, oppii oppimisen tapoja, joiden avulla hän oppii jäsentämään tietoa.

Tavoite

Luku -ja kirjoitusharjoituksessa oppilas tutustuu Ahvenanmaan historiaan ja samalla oppii käyttämään oppimista edistäviä työkaluja.

Tehtävä

Oppilaat tekevät itsenäisen kirjoitustyön vastaamalla kysymyksiin lukemastaan Ahvenanmaalaisesta historiallisesta ajanjaksosta. Tehtävä ohjeistaa tiedon jäsentämiseen.

Tarvikkeet

Lukukappale tulostettuna

Kyniä, paperia

Opettaja jakaa oppilaille Ahvenanmaa 100 -sivulta tulostetut tekstit ja konseptit kirjoittamista varten. Oppilas tarvitsee kirjoitus- ja alleviivauskynän.
Tehtävän voi tehdä myös ilman tulosteita. Oppilas tekee lukemastaan silloin muistiinpanoja, listoja ja miellekarttoja kirjoitustehtävän tueksi..

Oppilas lukee ja kirjoittaa siitä ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet kirjoitustehtävään:

 1. Esittele tekstin pääpiirteet (eli mistä tekstissä on kokonaisuudessaan kyse)
 2. Tiivistä tekstin Ahvenanmaan itsehallinnon historian kannalta tärkeimpänä pitämäsi sisältö.
 3. Lisää vielä omaa pohdintaa tai tekstin herättämiä ajatuksia.
 4. Tekstin pituus vähintään 1 sivu.

LISÄOHJE:

 • Lue kappale kerrallaan ajatuksen kanssa
 • Alleviivaa tärkeitä kohtia
 • Tee huomioita ja muistiinpanoja itsellesi
  • Voit hyödyntää niitä kirjoitustehtävässä!

Kirjoitelmat palautetaan opettajalle tarkastettavaksi. Ahvenanmaan historia voidaan käydä kirjoitelmien perusteella läpi yhdessä keskustellen.

10. Projektityöskentely

Oppilasryhmät suunnittelevat yhdessä työskentelystrategian ja toteuttavat työn sen mukaisesti yhteistyönä.

Tavoite

Oppilaat suunnittelevat vuorovaikutuksellisesti työskentelyään ja suunnitelman mukaisesti jäsentävät oppimaansa tietoa esitettävään muotoon.

Tehtävä

Oppilasryhmät suunnittelevat projektityöskentelyn vaiheet ja toteuttavat suunnitelman. Monivaiheisen tehtävän lopputuloksena on vaiheittain rakennettu tietopaketti Ahvenanmaan historian vaiheista.

Tarvikkeet

Muistiinpanovälineet

Kartonkia, kyniä

Kokouspöytäkirja 1/ryhmä (pdf)

Pienryhmän kysymykset_pdf (pdf) (ei pakollinen tulostaa)

Opettaja jakaa luokan kolmeen projektiryhmään, ja jokaisella ryhmällä on kohteenaan osa Ahvenanmaan historian sivustosta (Ryhmä 1: vuodet 1917, 1918 ja 1919. Ryhmä 2: Vuodet 1920, 1921–22 ja 1923–44 jne.). Jokaiseen ryhmään valitaan puheenjohtaja ja sihteeri, jotka kuuluvat itsekin pienryhmiin.

1. kokous: Puheenjohtajan ohjeistuksella ryhmä jaetaan pienryhmiin, joille annetaan vastuulleen yksi ajanjakso, esim. vuosi 1917. Sihteeri kirjaa päätökset ylös. Sovitaan seuraavasta palaverista.

2. kokous: Pienryhmät esittelevät pääpiirteet löytämistään asioista. Niistä valitaan tärkeimmät.

 • Ryhdytään suunnittelemaan seinälle aikamittaria, johon sisällytetään tärkeimmät asiat.
 • Valitaan jokaisesta pienryhmästä aikajanan rakentajat/kuvittajat, kirjoittajat ja esitelmöijät.
 • Työ toteutetaan, ja yhdistetään koko luokan aikamittareiden kanssa.
 • Työt esitetään koko luokalle.

11. Esitelmä ryhmätyönä

Ryhmässä työskennellen ja töitä jakaen oppilaat koostavat kattavan tietopaketin vastaamalla annettuihin kysymyksiin, jotka esittelevät muille suullisena esityksenä.

Tavoite

Oppilaat toimivat ryhmässä tavoitteellisesti yhteisen esityksen eteen. Tehtävät jaetaan ja vastauksista muotoillaan sopivia suulliseen esitelmään.

Tehtävä

Ryhmät jakavat tehtäviä ja etsivät vastauksia kysymyslomakkeen kysymyksiin. Vastauksista koostetaan suullinen esitys koko luokalle esitettäväksi lomakkeen kysymysten avulla.

Tarvikkeet

Muistiinpanovälineet
Opettajan materiaali
Kysymyksiä oppilaille

Oppilaat jaetaan kahdeksaan ryhmään, joista jokaisella on oma aikavälinsä Ahvenanmaan historiaa käsittelevällä sivustolla.

Jokainen ryhmä saa oman kysymyslomakkeensa. Ryhmä jakaa tehtäviä ryhmän jäsenten kesken, ja kirjaa vastauksia erilliselle paperille. Ryhmän jäsenet auttavat toisiaan. Huomio vastauksien kieliasuun ja muotoiluun: niistä koostetaan esitelmä, joten vastausten on syytä olla kattavia ja kokonaisia lauseita.

12. Kahden oppitunnin kokonaisuus

Ensimmäisenä päivänä oppilaat muodostavat yleiskuvan itsehallinnon historiasta, ja itsenäisessä tehtävässä oppilaat käyttävät luovuuttaan suunnittelemalla ja piirtämällä sarjakuvan. Kotitehtävänä syvennetään tietoa käänteisen oppimistekniikan keinoin. Toinen oppitunti on vuorovaikutuksellinen, ja siinä laajennetaan tietämystä yhteistoiminnallisella menetelmällä.

Tavoite

Oppilaat saavat käsityksen Ahvenanmaan kriisivuosien pääpiirteistä, ja syventyvät sen ajanjaksoihin itsenäisesti ja luovasti työskennellen. Toisena päivänä ymmärrys syvenee yhteistoiminnallisuuden myötä.

Tehtävä

Ensimmäisenä päivänä oppilas saa yleiskuvan aiheesta ja käyttää luovuuttaan tekemällä sarjakuvan. Kotitehtävät syventävät historian ymmärrystä. Toisena päivänä yhteistoiminnallisessa työskentelyssä käsitellään tietoa vuorovaikutuksen keinoin monella tavalla.

Tarvikkeet

Paperia ja kyniä
Kysymyslomake (pdf)
Opettajan materiaali (pdf)

Päivä 1: Opettajan opettaa Ahvenanmaan itsehallinnon muotoutumisen historian pääpiirteittäin, jotta oppilaille syntyy sen vaiheista yleiskuva. Havainnollistamiseen voidaan käyttää aikajanaa, jolle tulevat sarjakuvat voi ripustaa halutessaan.

Opettaja ohjeistaa oppilaat itsenäiseen työskentelyyn Ahvenanmaan itsehallinto 100 -sivustolla. Opitusta piirretään sarjakuva.

Kotitehtävä: Oppilaat tekevät tehtävät, jotka löytyvät tutustumansa ajanjakson lopulta verkkosivulta (kaikki tai osan).

 

Päivä 2: Toisen oppitunnin aluksi kerrataan kotitehtävien avulla edellisen tunnin asioita lyhyesti. Sen jälkeen luokka jaetaan neljään kotiryhmään.

Jokainen ryhmä saa ajanjakson tutkittavakseen:
Ryhmä 1: Vuodet 1917–1918
Ryhmä 2: Vuodet 1919–1920
Ryhmä 3: Vuodet 1921–1944
Ryhmä 4: Vuodet 1945–1980

Lomake jaetaan jokaiselle oppilaalle. Kotiryhmissä tehtäviä jaetaan, ja löydösten perusteella keskustellaan ja täydennetään lomaketta. Kun työ on tehty, siirrytään asiantuntijaryhmiin:

Jokaisessa pöydässä oltava jäsen jokaisesta ryhmästä.
Asiantuntijaryhmissä esitellään muille kotiryhmän tiedot, ja täytetään lomakkeen kääntöpuolen jokainen aikaväli, vastaamalla lomakkeen kysymyksiin.

Lopuksi palataan takaisin kotiryhmiin ja keskustellaan asiantuntijaryhmistä.

Kotiryhmässä tehdään valinnainen draama tai pantomiimiesitys opitun tiivistyksestä. Loppukeskustelussa arvioidaan työskentelyä.

Skip to content